El contracte d’intermediació immobiliària i els seus beneficis

Quan es gestiona una operació de compravenda d’immobles el comprador té dues opcions, realitzar tot el procés per si mateix o recórrer a un professional que conegui el mercat immobiliari i pugui brindar una assessoria legal que l’ajudi a garantir una bona adquisició.

Actualment, qualsevol persona pot adquirir un immoble sense que hagi d’haver-hi una intervenció d’un tercer. Però també segueix existint la possibilitat de contractar a un agent perquè serveixi com a part mediadora entre el comprador i el venedor.

Per a aquest tipus de gestions, existeix el contracte d’intermediació immobiliària pel qual una persona encarrega l’operació de compravenda d’un immoble a una tercera persona amb certes condicions establertes prèviament. El professional intermediari té com a objectiu agilitar i fer més senzill el contacte entre un comprador i un venedor, perquè l’operació de compravenda pugui efectuar-se amb èxit.

Si una persona decideix contractar a un agent perquè s’encarregui de la compravenda d’un immoble, és molt aconsellable que es signi un document per encàrrec on s’estableixin clarament totes les condicions del contracte, amb la finalitat d’evitar que posteriorment hi hagi reclamacions sobre l’encàrrec rebut.

El contingut del contracte haurà d’incloure la identificació de les dues parts, especificar el motiu del contracte ja sigui per comprar o vendre un immoble, el temps pactat per a dur a terme aquesta operació, el preu que s’ha pactat per l’immoble, i la comissió que rebrà la persona contractada. També és convenient afegir una clàusula en la qual s’estableixi si el contractat és l’única persona autoritzada en exclusiva per ser l’intermediari en l’operació de compravenda.