Impostos que corresponen al venedor d’un immoble

Una operació de compravenda està subjecta a diferents impostos, que varien depenent de si compres o vens l’immoble

A Finques Ollé t´expliquem explicar quins són els impostos que corresponen al venedor d’un immoble.

Dins de les despeses que assumeix una persona que ven una propietat, s’inclouen els impostos corresponents, entre els quals s’inclouen: l’IBI, l’IRPF i la plusvàlua municipal.

IBI

L’IBI és un impost anual que es paga per ser propietaris d’un immoble, per tant, a partir de l’1 de gener de l’any fiscal i encara que venguem l’habitatge, ens correspon abonar aquest impost.

IRPF

L’any posterior a la venda hem de reflectir en la declaració de la renda la venda realitzada a través d’aquest impost estatal i que es paga en el cas que s’hagi obtingut un guany patrimonial, això vol dir que el valor de transmissió menys el valor d’adquisició surti positiu, és a dir, haver venut l’immoble per més diners de què es va comprar.

Per poder calcular si hem tingut un guany patrimonial hem de tenir en compte el valor de transmissió, en el qual s’inclou l’import real de venda menys les despeses i tributs i es resta el valor d’adquisició, en el qual s’inclouen l’import de compra juntament amb les inversions i millores realitzades i les despeses i tributs, menys les amortitzacions.

Si dona positiu tributarem de la següent manera:

● Pagant un 19% fins a 6.000 €

● Pagant un 21% entre 6.000 € i 50.000 €.

● Pagant un 23% entre 50. 000 € i 200.000 €

● Pagant un 26% si hem obtingut més de 200.000 €.

No obstant això, convé informar-se de les diferents exempcions a què ens podem acollir.

Plusvàlua municipal

L’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com a plusvàlua municipal, es paga durant els 30 dies hàbils següents a la venda, i el seu cost depèn del valor cadastral de l’immoble, dels anys en què hem estat propietaris de la mateixa i del coeficient i percentatge de tribut que estableix l’Ajuntament.