Llicència d’obra major i menor què són i com sol·licitar-les?

El pas del temps va fent efecte en qualsevol immoble, per la qual cosa en algun moment arriba l’hora de plantejar-nos realitzar certes reformes, però, és molt important saber que per poder executar qualsevol feina en un habitatge, necessitem sol·licitar una llicència d’obres que no és més que un permís que concedeix l’administració local per poder realitzar treballs segons allò que s’estableix a la normativa urbanística.

A Finques Ollé us expliquem en què consisteix una llicència d’obra major i una llicència d’obra menor i com les podeu sol·licitar.

Depenent del tipus de feines que realitzarem a l’habitatge haurem de sol·licitar una llicència d’obra menor o una llicència d’obra major.

Llicència d’obra major

És la llicència que se sol·licita per realitzar feines que requereix un projecte tècnic i que solen tenir un pressupost més elevat, entre els quals s’inclouen:

❖ Obres per a creació de nova planta i ampliacions quant a altura o volum.

❖ Obres que modifiquin l’estructura d’un immoble i qualsevol obra als elements comuns dels edificis.

❖ Obres per modificar l’ús d’un immoble.

Llicència d’obra menor

És la llicència que se sol·licita per a aquells treballs més senzills tècnicament, és a dir, que no necessiten un projecte tècnic, i que solen tenir un pressupost més econòmic. Els treballs més habituals pel que cal sol·licitar una llicència d’obra menor són:

❖ Treballs de decoració i revestiments.

❖ Reformes que tinguin a veure amb el sanejament, la fontaneria i l’electricitat.

❖ Obres per a la instal·lació de sistemes de calefacció.

❖ Qualsevol tipus de reparació o tancament.

❖ Aquells treballs destinats a la supressió de barreres arquitectòniques.

Per sol·licitar ambdues llicències cal acudir a l’oficina de l’Ajuntament on us trobeu l’immoble i informar-nos de tots els documents que cal completar i lliurar perquè ens concedeixin el permís.

Tant la llicència d’obra major com la d’obra menor cal demanar anticipadament i cal pagar una taxa urbanística independentment que ens concedeixi la llicència o no.

La sol·licitud de la llicència d’obres és obligatòria, i el fet de no comptar-hi per realitzar qualsevol feina pot incórrer en multes que van des dels 600€ als 6.000€ depenent del tipus d’infracció.