Què és la ITE i com afecta a la meva comunitat de veïns?

La ITE són les sigles pertanyents a la Inspecció Tècnica d’Edificis i és un sistema de control dels edificis d’habitatges de caràcter obligatori mitjançant el qual es confirma que el propietari compleix amb el seu deure de rehabilitació i conservació. Així mateix, serveix per a comprovar el nivell de seguretat tant de l’immoble com dels seus habitants.

La ITE, per tant, és obligatòria i cal passar-la periòdicament cada 10 anys en els següents casos:

 Edificis amb més de 45 anys d’antiguitat.

 Edificis als quals els hi sigui requerit per programes i ordenances locals.

 Edificis que vulguin acollir-se a programes públics d’ajudes per al foment de la rehabilitació.

Si la comunitat de veïns no realitza aquesta inspecció obligatòria en el termini establert en l’ordenança municipal, podrà ser sancionada per l’ajuntament pertinent amb una multa que assumirien tots els veïns i que oscil·laria entre els 1.000 i els 6.000 €.

La ITE ha de dur-se a terme per mitjà d’un tècnic amb titulació d’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació.

La inspecció consisteix a examinar l’edifici tant de manera visual accedint a les zones comunes i detectant els possibles danys que puguin afectar l’estructura de la construcció com a l’accessibilitat de l’edifici. A més, el tècnic podrà realitzar les proves que consideri oportunes per fer un diagnòstic complet. En l’informe haurà d’aparèixer:

 L’avaluació de l’estat de conservació de l’edifici.

 L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal incloent la no discriminació de persones amb discapacitat.

 La certificació energètica de l’edifici.

Normalment una inspecció completa dura aproximadament una setmana, depenent de la grandària de l’edifici i de les deficiències que hi pugui tenir. Si el tècnic certifica que l’edifici es troba en bon estat, la ITE serà aprovada.

Si, per contra, l’edifici mostra deficiències importants o molt greus no es donarà per favorable la inspecció i serà necessari presentar un projecte de reforma de l’edifici segons les especificacions que hagi indicat el tècnic.