Què és l’intercanvi d’habitatges?

El més habitual quan es vol canviar d’habitatge, és vendre l’habitatge actual i comprar una nova, però, hi ha una opció en la qual es poden intercanviar habitatges sense realitzar una transacció de compravenda.

A Finques Ollé t’expliquem què és l’intercanvi d’habitatges.

Un intercanvi d’habitatges es dóna en intercanviar un immoble per part de cada propietari sense que hi hagi un intercanvi de diners (que és el que el diferencia d’una compravenda).

Per poder realitzar aquest intercanvi o permuta, les propietats han de tenir un valor semblant, en el cas que hi hagi gaire diferència entre una i altra, es podrà realitzar l’intercanvi juntament amb una compensació monetària, establint un contracte mixt de permuta i compravenda.

Com es realitza un intercanvi d’habitatges

El primer és sol·licitar una nota simple al Registre de la Propietat per comprovar qui és el titular de l’habitatge i si hi ha alguna càrrega, així com comprovar que no hi ha pagaments pendents (últim rebut de l’IBI pagat i certificat d’estar al corrent amb les quotes de la comunitat de propietaris).

Posteriorment, s’acordarà el preu dels habitatges, i una vegada acceptat caldrà acudir a un notari per signar una escriptura de permuta i realitzar la transmissió de la titularitat dels habitatges, l’últim pas serà inscriure les escriptures al Registre de la Propietat.

Quines són les despeses a assumir en l’intercanvi d’habitatges

  • Despeses notarials per a realitzar l’escriptura de la permuta.
  • Despeses de Registre de la Propietat per inscriure l’escriptura de la permuta.
  • Impostos: l’Impost de Transmissions Patrimonials i l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, corresponents a la comunitat autònoma on estiguin ubicats els immobles.
  • La plusvàlua municipal, que grava l’augment del terreny mentre s’ha estat propietari d’aquest habitatge.
  • L’IRPF que tributaria el 18%.

Si la casa està hipotecada, el banc decidirà si es pot realitzar un canvi en el titular de la hipoteca, en aquest cas, el nou propietari podria realitzar una subrogació o sol·licitar una nova hipoteca a la mateixa entitat o en una altra. En aquest cas, cal incloure més despeses: de novació i de cancel·lació o formalització de la hipoteca.