Què passa amb l’habitatge en cas de divorci

Quan es produeix una ruptura sentimental, a més de la càrrega emocional que comporta, també cal tenir en compte totes les qüestions rellevants com el que passarà amb les propietats i tot allò que es compartia amb la parella.

El tema de l’habitatge familiar, potser és de les qüestions més rellevants, per això a Finques Ollé t’expliquem què passa amb l’habitatge en cas de divorci.

La llei estableix dos criteris pel que fa a l’atribució de l’habitatge en cas de divorci: d’una banda, depenent del progenitor que ostenti la guarda dels fills, de l’altra, si no hi ha fills o si hi ha guarda compartida, es tindrà a compte el cònjuge més necessitat de protecció.

La regulació de l’ús de l’habitatge familiar en cas de divorci separació o ruptura està regulada a l’article 96 del Codi civil i també és aplicable a les parelles de fet.

Els diferents escenaris que ens podem trobar a l’hora d’atribuir l’ús de l’habitatge depèn de dos criteris:

➔ Que hi hagi fills menors d’edat, cas en què l’atribució de l’ús de l’habitatge depèn del tipus de custòdia

➔ Que no hi hagi fills, cas en què l’atribució de l’ús de l’habitatge se cedeix al  cònjuge més necessitat.

A més, l’atribució de l’ús d’aquest habitatge és independent de qui pertany la titularitat de l’immoble, per la qual cosa l’atribució de l’habitatge es realitzarà a favor de qualsevol dels cònjuges independentment que sigui un habitatge de lloguer, si pertany a algun dels dos membres d’un matrimoni o un tercer.

➔ En cas que l’habitatge sigui d’un dels cònjuges, la propietat no s’altera, però l’ús de l’habitatge pertanyerà al cònjuge més desprotegit.

➔ Si l’habitatge pertany a tots dos cònjuges, són propietaris de la meitat i hauran de decidir si es repartiran l’habitatge o un cedeix a l’altre la propietat. Com en el cas anterior, el cònjuge més desafavorit serà el que tingui més opcions d’ús d’aquest habitatge.