Qui ha de pagar la plusvàlua?

La plusvàlua municipal és la forma en què es coneix l’Impost sobre l’Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana. Per tant, es tracta d’un impost local que afecta l’increment de la valor d’aquests terrenys quan es produeix la transmissió de la propietat, ja sigui per venda o per herència o donació.

L’import a pagar dependrà de diversos factors:

  1. Del valor cadastral del terreny en el moment de la donació o de la venda.
  2. Dels anys en què s’ha estat propietari d’aquest terreny. De manera que, caldrà multiplicar aquest percentatge de l’increment pel nombre d’anys de propietat.

Per calcular l’impost de la plusvàlua es tenen en compte tres factors:

  1. El valor cadastral del terreny en el moment de la venda o la donació.
  2. El tipus impositiu, que depèn de cada ajuntament, encara que en cap cas pot excedir el 30% de la valor de l’increment del terreny.
  3. Del percentatge anual que estableix l’Ajuntament, que dependrà del nombre d’anys en què ha estat propietari de l’immoble.

Pel que fa a qui ha de pagar la plusvàlua, en el cas de la venda serà el venedor qui ha de pagar i si es tracta d’una herència o donació haurà d’abonar el beneficiari.

La plusvàlua ha d’abonar en un termini de 30 dies hàbils a partir de la data de formalització de la transmissió quan es tracti de venda o donació. En el cas de l’herència, s’abonarà durant un termini de sis mesos des de la defunció de l’antic propietari que es podrà prorrogar fins a 6 mesos més.

A Finques Ollé estem especialitzats en la compravenda d’immobles i realitzem tots els tràmits administratius i jurídics necessaris, per tant si tens algun problema o necessites assessorament, nosaltres estarem encantats d’ajudar-te.